Samorząd Uczniowski - jak daleko nam do ideału?

SU - jak daleko nam do ideału?

21. kwietnia 2010 roku o godzinie 13.00 rozpoczęła się w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze debata pod hasłem "Samorząd Uczniowski - jak daleko nam do ideału?". Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pan Dobiesław Barczyński - prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego "CIVILATAS", pan Adam Zegzuła - przewodniczący Rady Rodziców, pani Danuta Nowak i pan Tomasz Kaźmierczak - nauczyciele WOS-u, pani Magdalena Wojtyła i pan Marcin Czajka - opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, pani Aldona Łada - wychowawca świetlicy, współpracująca z Samorządem Uczniowskim oraz przedstawiciele poszczególnych klas (przewodniczący i dwie osoby towarzyszące z każdej klasy).

Wcześniej wszyscy zapoznali się z zagadnieniami dyskusji, które zostały ułożone w formie następujących pytań:

 1. Do realizacji jakich działań powołany jest Samorząd Uczniowski?
 2. Na czym polega współpraca SU z innymi organami szkoły?
 3. Jakimi zadaniami faktycznie zajmują się trójki klasowe?
 4. Jakie działania realizowane przez SU są warte kontynuacji?
 5. Jak powinna wyglądać współpraca między samorządami poszczególnych klas?
 6. Co zrobić, żeby zaangażować w pracę SU jak największą liczbę osób?

Debatę przygotowali i prowadzili przedstawiciele zarządu SU naszej szkoły : Filip Kamecki (II f), Mariam Aissaoui (III b), Karolina Stankiewicz (III c), Aleksandra Trojan (III b).

Na początku uczestnicy zostali zapoznani z planem spotkania wyświetlonym na ekranie za pomocą rzutnika :

Plan spotkania:

 1. Wypowiedzi ekspertów na temat zadań SU wynikających z Ustawy.
 2. Omówienie zasad współpracy SU z innymi organami szkoły.
 3. Wymiana doświadczeń poszczególnych samorządów klasowych.
 4. Prezentacja przedsięwzięć SU w bieżącym roku szkolnym.
 5. Współpraca władz SU z przedstawicielami klas.
 6. Wnioski na przyszłość.

Prowadzący przypomnieli również zasady dyskusji.

Na stołach do dyspozycji uczestników były przygotowane kartki, na których, w trakcie debaty, notowali oni swoje wnioski.

Kolejnym punktem było zapoznanie wszystkich z fragmentami "Ustawy o systemie oświaty" (art. 55), poświęconymi samorządowi uczniowskiemu. Omówili je i skomentowali nasi eksperci, którzy pomogli uczniom w zrozumieniu, zawiłego niekiedy, oficjalnego języka. Następnie zaprezentowany został wykres przedstawiający podział zadań samorządu uczniowskiego. Był on podstawą do rozmowy o współpracy między samorządem, dyrekcją szkoły i Radą Rodziców. Pan Adam Zegzuła przybliżył nam problem zbierania składek na tzw. Komitet rodzicielski.

Poruszono również temat współpracy między samorządami klasowymi a zarządem SU. Uczestnicy debaty zauważyli, że nie wszystkie trójki klasowe w jednakowym stopniu angażują się w to, co dzieje się w szkole. Padły propozycje, jak zachęcić młodzież do aktywnego udziału w życiu gimnazjum.

Następnie przyszedł czas na wspomnienia i podsumowanie dotychczasowych działań. Dyskutanci wymienili imprezy szkolne, w których uczestniczyli. Przewodnicząca zarządu SU wraz z zastępcą przybliżyły zebranym cele wybranych programów zrealizowanych dzięki zaangażowaniu uczniów oraz zdjęcia z poszczególnych imprez wyświetlane za pomocą rzutnika. Debatujący dokonali oceny tego, co już udało się zrobić. Większość działań podobała się zaproszonym gościom, którzy uznali, że warto je kontynuować. Padły też ciekawe propozycje nowych przedsięwzięć. W celu podsumowania debaty reprezentanci klas odczytali notatki, a najbardziej trafne i adekwatne do tematu wnioski zapisane zostały na tablicy.

Oto one :

 1. Każdy może mieć wpływ na pracę SU w naszej szkole.
 2. Należy zachęcać uczniów do większej aktywności i dzielenia się swoimi pomysłami.
 3. Trzeba zwrócić uwagę na kryteria wyboru trójek klasowych.
 4. Przedstawiciele klas powinni obowiązkowo uczestniczyć w cotygodniowych zebraniach SU.
 5. Należy szukać optymalnych i satysfakcjonujących sposobów współpracy między zarządem SU a innymi organami szkoły.
 6. Powinno się częściej organizować debaty, ponieważ pozwalają na wymianę poglądów.

Debata nasza okazała się bardzo owocna. Wnioski jakie udało nam się wypracować udoskonalą pracę Samorządu Uczniowskiego, jego współpracy z różnymi organami szkoły. Wspólna dyskusja pozwoliła nam dostrzec, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku.

Na koniec organizatorzy podziękowali uczestnikom debaty za aktywny udział, a gościom specjalnym wręczyli pamiątkowe upominki.

Filip Kamecki (II f)
SU - jak daleko nam do ideału? SU - jak daleko nam do ideału? SU - jak daleko nam do ideału?