To już było...

"SIÓDEMKA" W KLUBIE SZKÓŁ UNICEFlogo

logoNasze gimnazjum przyłączyło się do KLUBU SZKÓŁ UNICEF, który zrzesza około 300 szkół z całej Polski.

Celem klubu jest:

 • edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
 • budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,
 • zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,
 • propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

Szkolni wolontariusze od kilku lat realizują różne zadania w ramach kampanii prowadzonych przez naszego patrona - UNICEF. Włączyliśmy się już w takie projekty, jak: "Przepustka do życia" - 2006 r., "Szkoły dla Afryki" - 2007 r., "Na ratunek dzieciom w Kongo" - 2008 r. W tym roku planowane są dwie akcje: "Szkoła z prawami dziecka" oraz "Bądź bezpieczny z UNICEF".


Warszawa, 4 grudnia 2009r.

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w gronie członków Klubu Szkół UNICEF. Cieszę się bardzo, że zechcieli Państwo przyłączyć się do tej inicjatywy, a tym samym wyrazili Państwo wolę dłuższej współpracy z UNICEF.

Celem Klubu Szkół UNICEF jest edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata oraz budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej. Mam nadzieję, że zaangażowanie szkół w projekty UNICEF przyczyni się do rozpowszechnienia idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

Żywię głęboką nadzieję, że współpraca pomiędzy szkołami a UNICEF przyczyni się do pogłębiania świadomości dzieci i młodzieży na temat praw dziecka oraz różnorodności międzykulturowej. Będziemy informować Państwa na temat działań, jakie podejmuje UNICEF w zakresie niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie, a także zachęcać Państwa do włączania się w naszą działalność.

Z poważaniem
Marek Krupiński
Dyrektor Generalny UNICEF POLSKA


Regulamin KLUBU SZKÓŁ UNICEF

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF zwanego w dalszej części UNICEF.

§ 2

Celem Klubu jest:

 • Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
 • Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,
 • Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,
 • Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

II. UCZESTNICY KLUBU SZKÓŁ UNICEF

§ 3

Do Klubu Szkół UNICEF mogą należeć szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie (licealne i techniczne).

III. UCZESTNICTWO W KLUBIE SZKÓŁ UNICEF

§ 4

Warunkiem przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF jest:

 • Wysłanie mailowego zgłoszenia na adres klub@unicef.pl, szkoły, które nie przystąpią do Klubu na początku roku szkolnego 2009/2010 mogą uczynić to również w późniejszym terminie. Kolejne zgłoszenia będą przyjmowane co semestr szkolny,
 • Wyznaczenie jednego koordynatora (nauczyciela) w szkole, który zobowiąże się do utrzymywania stałego kontaktu z UNICEF,
 • Stworzenie w szkole kącika UNICEF, w którym zamieszczane będą informacje przesyłane w pakietach do szkół,
 • Wzięcie udziału w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Informacje o planowanych akcjach będą przesyłane szkołom na początku każdego semestru.

IV. ZOBOWIĄZANIA UNICEF WOBEC CZŁONKÓW KLUBU SZKÓŁ

§ 5

UNICEF zobowiązuje się:

 • Wysłać mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu dziesięciu dni od otrzymania deklaracji uczestnictwa,
 • Raz w miesiącu, drogą elektroniczną wysyłać specjalnie przygotowane materiały dotyczące sytuacji dzieci wybranym kraju,
 • Raz na kwartał przesyłać materiały w postaci prezentacji, filmów oraz tekstów wzbogacających wiedzę uczniów na temat sytuacji dzieci w Krajach Rozwijających się,
 • Udostępnić każdej zgłoszonej szkole możliwość posługiwania się logo Klubu Szkół UNICEF,
 • Przesyłać drogą mailową do szkół informacje o różnych akcjach i inicjatywach organizowanych w danym roku szkolnym przez UNICEF,
 • Informować szkoły o wszystkich krajowych i międzynarodowych konkursach UNICEF skierowanych do placówek dydaktycznych.

§ 6

Szkoły, które nie wywiążą się z zobowiązań zawartych w regulaminie zostaną skreślone z listy uczestników Klubu Szkół UNICEF.

§ 7

Każdej placówce przysługuje prawo dobrowolnego zrzeczenia się w przynależności do Klubu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Wszelkie pytania dotyczące możliwości przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF należy kierować na adres Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22 656 69 72, e-mail: klub@unicef.pl

§ 9

Informacje uzyskane od uczestników Klubu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów informacyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 10
Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach Klubu, jak również wywiadów z nimi i treści akcji przeprowadzanych na terenie szkoły na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie, w telewizji oraz innych publikacjach.

Organizator:
Polski Komitet Narodowy UNICEF
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa