Projekty edukacyjne

Podkategorie

 • Projekt edukacyjny

  Rusza tegoroczna edycja projektu gimnazjalnego. Poniżej zamieszczona została lista tematów projektów zaproponowanych przez nauczycieli. Prosimy wszystkich uczniów klas drugich, aby zapoznali się z propozycjami, wybrali jedną z nich, a następnie zgłosili odpowiedniemu nauczycielowi chęć realizacji danego projektu. Proszę pamiętać, że o przypisaniu do danej grupy zadaniowej (min. 3, max. 6 osób) decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o rozsądne podejmowanie decyzji, gdyż nie będzie możliwości zmiany wybranego tematu. Prosimy także o zapoznanie się z zasadami realizacji projektu w naszej szkole. (załącznik:, „Co trzeba wiedzieć o projekcie edukacyjnym?”)

   

   

 • Lubuska szkoła równych szans

  Lubuska Szkoła Równych Szans

  FRDL Lubuska Szkoła Równych Szans

  Uczymy się dla siebie

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny


  I. Cele projektu "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS" realizowanego przy udziale FRDL w Zielonej Górze

  1. Zwiększenie dostępności uczniów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych do nowoczesnych systemów edukacyjnych ,
  2. Zmniejszenie dysproporcji w opanowaniu kompetencji kluczowych przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno- przyrodniczych,
  3. Wzrost wsparcia psychologiczno-terapeutycznego i dydaktycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  4. Wzrost wsparcia dydaktyczno - metodycznego dla uczniów zdolnych.

  II. Cele szkolne projektu pt. "Uczymy się dla siebie"

  1. Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie posiadanej wiedzy przez uczniów w trakcie zajęć języków obcych - j. angielskiego i niemieckiego, przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz informatyki.
  2. Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć wyrównawczych z języków obcych - j. niemieckiego i angielskiego.
  3. Rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej.
  4. Wyrabianie umiejętności pracy w zespole podczas odbywających się zajęć.
  5. Uczenia wzajemnej tolerancji i zrozumienia problemów uczniów, którzy nie mogą znaleźć swojego miejsca wśród społeczności uczniowskiej.

  III. Rezultaty miękkie projektu szkolnego

  1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie ich zainteresowań.
  2. Poznawanie świata przyrody poprzez udział w zorganizowanych zajęciach matematyczno - przyrodniczych.
  3. Objęcie uczniów zajęciami, którzy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziców
  4. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych z przebiegu poszczególnych zajęć i całości projektu.
  5. Wykonanie zaproszeń na przygotowaną wystawę prac i występ zespołu tanecznego
  6. Zorganizowanie wystawy wykonanych prac w ramach realizowanych zajęć.
  7. Wykonanie zaproszeń na przygotowaną wystawę prac i występ zespołu tanecznego
  8. Sporządzenie dokumentacji przebiegu zajęć i ich rezultatów na płycie CD.
  9. Umieszczenie informacji związanej z projektem na drzwiach pomieszczeń, gdzie będą realizowane zadania.
  10. Przekazywanie informacji z przebiegu realizowanego projektu w lokalnych mediach, na szkolnej stronie internetowej.

 • Szkoła równych szans
  szkoła równych szans


  Szkoła Równych Szans


  Zakres podjętych działań w ramach Projektu Szkoła Równych Szans

  1. Letni obóz językowy języka niemieckiego i angielskiego w Łagowie >>> zobacz
  2. Koło fizyczne " Odkrywam prawa przyrody poprzez doświadczenie".
  3. Koło plastyczne " Otwieraj się przed światem a on odkryje przed tobą swoje tajemnice".
  4. Zajęcia pozalekcyjne - koło krawieckie.
  5. Konkurs "Przebiśnieg".
  6. Konkurs "Mistrz igły".
  7. Warsztaty zawodoznawcze.
  8. Zajęcia pozalekcyjne "Rękodzieło artystyczne".
  9. Zajęcia pozalekcyjne - koło turystyczne.
  10. Zajęcia wyrównawcze i rozszerzające wiedzę z j. niemieckiego.
  11. Turystyka jako sposób na aktywny wypoczynek i poznanie dziedzictwa kulturowego swojej małej i dużej ojczyzny.
  12. Nowy wymiar fotografii.
  13. Kształtowanie poczucia własnej wartości wśród młodzieży gimnazjalnej.
  14. Młodzież ukraińska w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF zobacz

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Fundacja Edukacja Dla Demokracji
  Społeczne Towarzystwo Oświatowe
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Europejski Fundusz Społeczny
  Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
  oraz budżet państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Comenius

  Informacje ogólne

  (5kB)

  COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.  COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

  • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
  • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
  • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
  • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
  • promowanie nauki języków obcych;
  • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
  • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

  COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do następujących osób i instytucji:

  • uczniowie, studenci i osoby uczestniczące w różnych formach kształcenia;
  • kadra szkolna i bezpośrednio zaangażowana w edukację szkolną;
  • wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
  • osoby i instytucje zarządzające systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.

  W odpowiednich Akcjach programu mogą także uczestniczyć inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, a w szczególności:

  • stowarzyszenia zajmujące się edukacją;
  • ośrodki badawcze prowadzące profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.

  Informacje pochodzą ze strony www.socrates.org.pl

 • Szkoła z Klasą

  SZKOŁA Z KLASĄ

  szkoła z klasą
  Szkoła z klasą - spotkanie uczestników akcji z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim
  Od lewej: Marcin Berent (Zielona Góra), Lidia Kocąka (Zielona Góra), Elżbieta Włodek (Zielona Góra)

  Od maja 2002 r. do października 2003 r. trwała I edycja akcji "Szkoły z klasą". Wzięło w niej udział ponad 4,3 tys. szkół, z których 3118 zrealizowało wszystkie zadania i uzyskało tytuł "Szkoły z klasą". Uroczyste zakończenie I edycji odbyło się 20 października 2003r. w Pałacu Prezydenckim.

  Przedstawiamy sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań.

  ZADANIA

  1. Jak wychować ludzi z pasją?
  2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
  3. Festiwal nauki
  4. Nasza mała i wielka ojczyzna
  5. Szkoła bez przemocy
  6. Dostępny komputer i Internet

  Szkoła wylosowała Mały Grant

  Projekt 1. "Szkoła w dobrej formie"
  • projekt humanistyczny
  • projekt języki obce
  • projekt kulturalny
  • projekt sportowy
  • projekt techniczny
  • projekt społeczny
  • liczba godzin: 35
  • liczba uczestników: 25
  Opis projektu

  Według M. Demela "wychowanie zdrowotne jest integralną składową kształtowania pełnej osobowości. Polega na wytwarzaniu sprawności, umiejętności bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną, doskonaleniem zdrowia, na kształtowaniu motywacji, postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie, pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia poprzez spontaniczne i systematyczne wzbogacanie wiedzy o swoim organizmie, jego rozwoju, prawach rządzących zdrowiem publicznym. Równie cenne jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i cudze, uwrażliwianie na potrzeby zdrowotne innych". Celem niniejszego projektu, którego ostatecznym efektem będzie prowadzenie zdrowego stylu życia, jest budowanie zdolności młodzieży do działania dla zdrowego życia, zdobywanie doświadczeń celem budzenia świadomości wpływu na swoje zdrowie i życie, eliminowanie poczucia bezsilności wobec wciąż wzrastającego tempa życia, zmienności mody, gwałtownego rozwoju technicznego deprymującego człowieka, stosowania i używania coraz to silniejszych używek, prowadzenia nieaktywnego życia i czasu wolnego. Poprzez wdrożenie tego projektu w naszej szkole chcemy uświadomić uczniom i ich rodzicom, że do podstawowych czynników zwyczajowych warunkujących zdrowie należy zaliczyć: rodzinne wykształcenie odpowiednich nawyków zdrowotnie korzystnych, tzn. regularnego trybu życia, określonego czasu odpoczynku nocnego oraz troska o niezbędny ruch w życiu codziennym. Musimy mieć bowiem świadomość, że tylko wychowanie nabyte w wieku rozwojowym - świadomość, co do szkodliwego wpływu określonych czynników (zwyczajów, stylu życia, nawyków i uzależnień) oraz umiejętność właściwego komponowania jadłospisu i gospodarowania czasu wolnego - może zaprocentować w przyszłości.

  Sprawozdanie

  Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, zostało rozdysponowane w nastepujący sposób: zakup materiałów potrzebnych do realizacji zaplanowanych zadań - 450 zł; wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w przygotowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów i zajęć sportowych - 1050 zł. Wszystkie wydatki są udokumentowane fakturami i umowami. Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania z wyjątkiem turnieju piłki siatkowej z udziałem rodziców i uczniów. Impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od nas, ponieważ rodzice zaproszeni na turniej nie stawili się, wymawiając się brakiem czasu. Dowodzi to słuszności tezy, że świadomość rodziców dotycząca aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego w dalszym ciągu jest niska. W związku z tym widzimy potrzebę edukowania rodziców w tym zakresie. Sami uczniowie byli rozczarowani postawą dorosłych, zwłaszcza, że zauważyli konieczność zmian w sposobie odżywiania się i spędzania czasu wolnego.

  Projekt zakładał trzy etapy.

 • Po pierwsze - ukazanie stanu faktycznego i błędów w zakresie odżywiania się i aktywności ruchowej współczesnego społeczeństwa.
 • Po drugie - wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę.
 • Po trzecie - nauczenie dzieci na przykładach, jak zmieniać własną dietę i tryb życia.

  Wszystkie nasze działania zaowocowały wykształceniem u dzieci poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz najbliższego otoczenia, a także uzmysłowienie konsekwencji ich wyborów. Nauczyliśmy je jak prawidłowo bilansować dietę, aby była odpowiednio bogata nie tylko w wartości odżywcze, ale także w witaminy i minerały oraz korzystnie wpływała na organizm. Ponadto uświadomiliśmy naszych uczniów, jak silny jest wpływ reklam na nas jako konsumentów i jak media kreują styl życia nastolatków i dorosłych. Osiągnęliśmy również inny ważny cel, mianowicie zaznajomiliśmy uczniów z ich prawami jako konsumentów oraz pokazaliśmy metody manipulacji stosowane przez producentów i sprzedawców produktów spożywczych, a także sposoby bronienia się przed nimi. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy zaangażowanie młodzieży oraz zapał w realizacji poszczególnych zadań. Ogromną radość sprawiało im samodzielne odkrywanie wiedzy i stosowanie jej w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Materiały do pobrania Projekty edukacyjne