Szef zespołu zadaniowego: Alicja Kniaź - pedagog szkolny
Członkowie zespołu zadaniowego: Joanna Chmielewska (nauczycielka) Tadeusz Hołowiński (nauczyciel wychowania fizycznego) Wiesław Kaźmierczak (nauczyciel wychowania fizycznego)

ZASADA 5 Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat

Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.

Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.

Zadanie 5 D: Szkoła bez przemocy

1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie? Zadanie zostało wykonane, aby rozeznać sytuację w szkole uwrażliwić całe środowisko szkolne na zachowania niepożądane, stwarzające zagrożenie dla uczniów, a także "udrożnić" przepływ informacji, poprawić komunikację na linii młodzież - wychowawcy. (każdy nauczyciel w naszej szkole jest wychowawcą)

2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego oraz członkowie zespołu zadaniowego imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego
Szef Zespołu - Alicja Kniaź Członkowie Zespołu - Tadeusz Hołowiński - Wiesław Kaźmierczak - Elżbieta Szklarz - Barbara Toroń - Mirosława Rządzka

3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"? Ankieta wykazała, że zjawisko przemocy pojawia się incydentalnie i z reguły dotyczy jednostek zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Mamy także uczniów ulegających złym wpływom, prezentującym niepożądane zachowania, np. agresja słowna, nieodpowiedzialne zabawy.

4. Jak oceniamy poziom przemocy w naszej szkole?

4.a. Problemy łatwiejsze do rozwiązania

Generalnie poziom przemocy nie jest wysoki, a ponad 80% dzieci biorących udział w ankiecie oceniło szkołę jako przyjazną, wyraziło także zadowolenie z faktu, że są jej uczniami. Łatwiejsze do rozwiązania wydają się nam problemy związane z agresją słowną - obrażanie, używanie wulgaryzmów, obrzucanie kolegów obraźliwymi epitetami.

4.b. Problemy trudniejsze do rozwiązania

Trudniejsze do rozwiązania są problemy związane z przemocą fizyczną i wymuszaniem pieniędzy na terenie szkoły, a także próby przeniknięcia agresywnych grup młodzieży spoza szkoły na jej teren.

5. Szkolny zespół do spraw przeciwdziałania przemocy

5.a. Kto tworzy zespół, kto z nauczycieli się nim opiekuje?

Alicja Kniaź - pedagog.; Barbara Toroń; Elżbieta Szklarz; Joanna Chmielewska - Woźniak; Wiesław Kaźmierczak; Tadeusz Hołowiński; Lidia Kocąka - zastępca dyrektora.

5.b. Na czym polega działanie zespołu?

Działanie polegało na stałych spotkaniach członków zespołu zadaniowego. Pomysły rodziły się metodą " burzy mózgów ". Zapraszana młodzież miała co prawda trudności z inicjowaniem przedsięwzięć, chętnie natomiast podejmowała się ich realizacji. Dbaliśmy również o propagowanie na korytarzach szkolnych i poprzez radiowęzeł wybranych do realizacji pomysłów.

6. Jak przebiegała szkolna akcja edukacyjna "Nie zamykaj oczu"?

6.a. Kto ją organizował?

Członkowie zespołu zadaniowego: Pedagog, logopeda - posiadający certyfikaty do realizacji programu terapeutycznego, terapii wychowawczej klas oraz uczniowie, którzy zaangażowali się w działania. Zadanie wykonaliśmy, współpracując z policją - zaproszeni do szkoły funkcjonariusze na spotkaniach z młodzieżą radzili, jak zachować się w sytuacji, gdy jest się świadkiem przemocy lub jej ofiarą.

6.b. Jakie zasady bezpiecznego informowania o przypadkach przemocy wprowadziliśmy?

Uzasadniliśmy, że formą bezpiecznego kontaktu uczniów informujących nas o przebiegach przemocy są: osobne gabinety każdej z osób "pierwszego kontaktu" - Terapeuty i pedagoga - skrzynka umieszczona na drzwiach gabinetu pedagoga - opatrzona hasłem "Czasami łatwiej napisać..."

6.c. Jakie wprowadziliśmy zasady reagowania na przypadki przemocy?

 • Krok 1. Zgłoszenie faktu przemocy pedagogowi, terapeucie lub wychowawcy.
 • Krok 2. Przeanalizowanie zdarzenia przez zespół wychowawczy szkoły przy współudziale rodziców, ewentualnie policji, przedstawicieli poradni pedagogiczno - psychologicznej i kuratora sądowego.
 • Krok 3. Monitorowanie zjawiska - kontrolowanie działań naprawczych ustalających z dziećmi, sprawdzanie, przyglądanie.

  6.d. Jakie są reakcje uczniów na akcję?

  Realizacja uczniów jest zróżnicowana - część dzieci uważa, że problemy związane z agresją ich nie dotyczą; inni czują potrzebę podejmowania różnych działań, np. wypowiedzenie się na temat wartości i ich roli w życiu codziennym.

  6.e. Przykład interwencji

  Sytuacja 1. Uczniowie z klasy 2a pobili kolegę - ustalono sprawców, świadków zdarzenia oraz przebieg wypadków. Odbyło się posiedzenie zespołu wychowawczego szkoły z udziałem przedstawiciela policji; przeanalizowano zdarzenia, ustalono konsekwencje dla sprawców: zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego.

  7. Co robimy, aby kształtować koleżeńskie stosunki między uczniami?

  Aby kształtować koleżeńskie stosunki między uczniami rozpoczęliśmy od klas pierwszych realizację programu profilaktyczno - rozwojowego "Razem". Celem działania jest integracja zespołów klasowych wokół pozytywnych idei i postaw. Oprócz tego każdy nauczyciel na swoich godzinach wychowawczych realizuje opracowany przez siebie program dotyczący poprawy funkcjonowania uczniów w grupach społecznych. Odbył się również happening, podczas którego uczniowie prezentowali na przeznaczonych do tego plakatach swoje opinie na temat wartości kończąc zdania, np.: Tolerancja dla mnie to...

  8. Czy i jakie efekty przyniosły nasze dotychczasowe działania?

  Dotychczasowe działania poprawiły integrację klas, wykształciły postawę akceptacji dla uczniów, których możliwości intelektualne są obniżone, przyczyniły się także do wyłonienia pozytywnych liderów.

  9. Jak pracowaliśmy?

  Staraliśmy się rozłożyć zadania na etapy, ale i tak nie uniknęliśmy pracy zrywami, co wynikało z faktu, że równocześnie na terenie szkoły prowadzone są inne akcje, np. "Moja szkoła w Unii Europejskiej".

  10. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?

  10.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?

  Jednego z elementów zadania nie zrealizowaliśmy do końca, ponieważ konkurs na scenariusz zaplanowaliśmy w drugim semestrze, co w przypadku klas trzecich (głównie zaangażowanych w to przedsięwzięcie) okazało się trudne do wykonania z racji obciążenia nauką w końcu roku szkolnego.

  10.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować? Ponownie ogłosiliśmy konkurs na scenariusz przedstawienia pt. " Aby zło zatriumfowało, wystarczy, aby dobry człowiek niczego nie robił ". Planujemy zakończenie tego zadania w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2003/2004. Wybrany scenariusz, w formie przedstawienia, przygotuje szkolne koło teatralne i zaprezentuje je uczniom i nauczycielom.

  11. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania? Udział uczniów w przygotowaniu zadań wzrastał, przeprowadzili akcję promującą konkurs na scenariusz. Chcielibyśmy, aby uczniowie bardziej włączali się do realizowanych zadań.

  12. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?

  Rodzice na razie nie współpracowali z zespołem zadaniowym zbyt aktywnie

  13. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?

  Ciekawe dla nas okazały się wypowiedzi uczniów, którzy poprzez "gadającą ścianę" mieli możliwość wypowiedzenia się na temat, co znaczą dla nich pojęcia: przyjaźń, dobro, miłość, tolerancja, sprawiedliwość. Dowiedzieliśmy się również, że większość uczniów odbiera szkołę jako przyjazną. Uświadomiliśmy sobie, że nad poprawą komunikacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel należy pracować stale i systematycznie.

  14. Jakie wnioski z realizacji zadania płyną dla dalszej pracy szkoły?
  * corocznie w klasach pierwszych przeprowadzać program "Razem" poprawiający komunikację w grupie;
  * podkreślać, pokazywać pozytywne wzorce zachowań;
  * stale motywować do pracy nad sobą;
  * zacząć działać według zasady: "zero" tolerancji dla agresji słownej, przypadków przemocy i innych niepożądanych zachowań;

 • V Liceum Ogólnokształcące
  im. Krzysztofa Kieślowskiego
  w Zielonej Górze

  ul. Zachodnia 63
  65-552 Zielona Góra
  tel. 68 470 70 10

  KLASY GIMNAZJALNE

  logoG7

  Ostatnia aktualizacja:
  6.06.2018 r.

  Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Szkoła z Klasą Szkoła bez przemocy