Szef zespołu zadaniowego: Diana Kowalska - nauczycielka matematyki
Członkowie zespołu zadaniowego: Maria Howis (nauczycielka) Maria Święcicka (nauczycielka matematyki) Teresa Chudzińska (nauczycielka)

ZASADA 1 Szkoła dobrze uczy każdego ucznia

Wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje życiowe.

Wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje życiowe.

Zadanie 1 F: Jak wychować ludzi z pasją?

1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie?

Wychowanie i kształcenie ludzi z pasją jest bardzo ważne dla ich przyszłości. Poszerzenie zainteresowań pomaga w wyborze przyszłego zawodu stylu życia. Szkoła musi dać i umożliwić wzbogacanie i rozwoju hobby i kształcenie talentów. Ludzie oddający się z pasją swoim zadaniom i rozrywkom nie szukają spełnienia w grupach nieformalnych, nie ulegają uzależnieniom.

2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego oraz członkowie zespołu zadaniowego imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego:
Diana Kowalska - szef zespołu, Maria Święcicka, Teresa Chudzińska, Maria Howis, Ewa Budzińska;

3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"?

Ankieta została przeprowadzona w obecnych klasach II i III (czerwiec 2002 r.); Wynikało z niej jasno, że uczniowie oczekują zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych, innych niż przedmiotowe koła zainteresowań. Chcieli by uczestniczyć w takich formach, które pozwolą im rozwijać talenty i zainteresowania, poszerzać wiedzę z różnych dziedzin życia, a także wykazać się aktywnością i pracą społeczną.

4. W jaki sposób sprawdziliśmy, jakie są zainteresowania naszych uczniów?

We wrześniu 2002r. przeprowadzono we wszystkich klasach ankietę. Uczniowie wypowiedzieli się w jakich zajęciach pozalekcyjnych chcieli brać udział, jakże są ich zainteresowania i hobby. W trakcie zebrań z rodzicami przeprowadzono sondaż mający uwidocznić oczekiwanie opiekunów naszej młodzieży, co do kół i zespołów zainteresowań.

5. Jak odkrywamy, że nauka może być pasjonująca?

Co jest pasjonującego w...
- języku niemieckim? Języka niemieckiego uczy się w naszym województwie ponad 50% młodzieży. Pasjonująca na pewno jest możliwość wykorzystania w praktyce tego języka (np. podczas wymian z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec) zwłaszcza w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. (mgr Piotr Powichrowski)
- matematyce? możliwość rozwiązywania jednego zadania różnymi sposobami; konieczność wykorzystywania matematyki we wszystkich dziedzinach życia (uczymy się stosować ją w praktyce) matematyka rozwija umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. (mgr Diana Kowalska)
- wychowaniu fizycznym? możliwość wykazania się w bezpośredniej rywalizacji; zdobywanie nagród i trofeów w zawodach poprawienie własnej kondycji i sprawności fizycznej. (mgr Wiesław Kaźmierczak)

6. Jak staramy się rozbudzić zainteresowanie uczniów?

Język angielski: częste korzystanie z filmów video, literatury, prasy w języku angielskim; lekcje o kulturze krajów anglojęzycznych (konkursy np.: walentynkowy; z dz. Halloveen); zorganizowanie wycieczki do Londynu; możliwość wykorzystania języka angielskiego w praktyce podczas wizyty gości zagranicznych. (Agnieszka Urbaniak)

Edukacja Europejska zorganizowanie warsztatów edukacyjnych - młodzież klas starszych pracuje z pierwszoklasistami (warsztaty pod hasłem "Młodzież - młodzieży"); wykorzystanie obecności mediów (radio, telewizję) na zajęciach jako czynniku mobilizującego uczniów; zaangażowanie uczniów do roli pomysłodawców i moderatorów zajęć. (mgr Sylwia Jarzóbczak - Muszyńska)

Wychowanie fizyczne:
* umożliwienie uczniom sprawdzania się w samorealizacji poprzez udział w zawodach, konkursach, olimpiadach młodzieżowych;
* duże różnorodności ćwiczeń i gier (wsłuchiwanie się i reagowanie na propozycje uczniów);
* dostosowanie się dobór ćwiczeń do potrzeb i możliwości uczniów;
* aktywizacje młodzieży poprzez samodzielne przygotowywanie i prowadzenie przez nich zajęć po nadzorem nauczyciela. (mgr Wiesław Kaźmierczak)

7. Jak wykorzystujemy w nauczaniu zainteresowania naszych uczniów?

Plastyka - Psychofizyczny rozwój nastolatków z gimnazjum ich bystrość obserwacji idąca w parze z niedostatkiem umiejętności rysunku, pozwala nauczycielowi na realizację tematów bazujących na ekspresji uczniów; - Uczniowie wykazują się umiejętnościami zdobywania wiadomości z podręcznikowych źródeł wiedzy, przygotowując referaty oraz materiał wizualny; - Młodzież rozwija swoje artystyczne zainteresowania, doskonali swe umiejętności i poznaje nowe techniki plastyczne. Wspólnie z nauczycielami przygotowuje pracę na konkursy, wykonuje elementy dekoracji okolicznościowych, przygotowuje wystawy prac uczniowskich. (mgr Wojciech Wimońć)

8. Jak zmodyfikowaliśmy ofertę zajęć dodatkowych?

* Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów (w wyniku przeprowadzonej ankiety) zaproponowaliśmy zajęcia z rzeźby i malowania witraży. " Kółko rzeźbiarskie" prowadzone przez pana Józefa Kudłę przyciąga coraz więcej uczniów. Oto wypowiedz jednej z uczestniczek zajęć: "Kiedy pewnego dnia byłam po południu w szkole, zauważyłam, że w pewnej z sal odbywają się jakieś zajęcia. Zaciekawiona weszłam do środka. Okazało się, że są to zajęcia z rzeźby. Kiedy oglądałam prace swoich koleżanek i kolegów, podszedł do mnie bardzo miły pan i zachęcił do spróbowania swoich sił. Wydawało mi się, że to dla, mnie za trudne, że nie dam sobie rady, ale spróbowałam. Nie żałuję! Co tydzień poznaję nowe techniki rzeźbienia, moje prace są coraz ciekawsze i podobają się nie tylko mnie. Czas na zajęciach upływa bardzo szybko i mile, a pan Józef jest wspaniałym wesołym człowiekiem, przyjaznym młodzieży. Oprócz rzeźbienia uczymy się także malowania na szkle. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tych zajęciach, bo jest to bardzo ciekawy sposób spędzania wolnego czasu". (uczennica klasy IIIb Aleksanda Michniewicz)

*W listopadzie 2002 r. panie Mirosława Rządzka i Alicja Kniaź realizowały w klasach pierwszych program terapeutyczny "Razem". W trakcie tych zajęć ujawniły się talenty naszych uczniów do rozbawiania innych. Pani Mirosława Rządzka postanowiła wykorzystać ten fakt i zaproponowała uczniom założenie kabaretu szkolnego. Propozycja została zaakceptowana i tak powstał kabaret "Kropka pl", który już w grudniu na spotkaniu "Nasze prezentacje" przedstawił swój pierwszy program.

* Klub Krążącej Książki jest w naszej szkole nową form aktywizowania uczniów. Powstał z inicjatywy pani Ewy Budzińskiej pracującej w szkolnej bibliotece. Członkami klubu są uczniowie z różnych klas, którzy po przeczytaniu ciekawej książki piszą recenzję, wywieszają ją w specjalnych gablotach na terenie szkoły, zachęcając w ten sposób swoich rówieśników do przeczytania tej właśnie książki.

9. Jak pracowaliśmy?

W dniu 17.09.2002 r. odbyła się Rada Pedagogiczna, na której zanalizowano ankietę "jaka jest nasza szkoła". Na podstawie jej wyników wybrano zadania do realizacji i utworzono zespoły zadaniowe. Zespół pracujący nad zadaniem 1F spotykał się regularnie raz w tygodniu omawiając i analizując podjęte działania. Wymieniono również uwagi na bieżąco, w trakcie powstania nowych form działalności, które inicjowane były pojawiającymi się zainteresowaniami i pasjami młodzieży. Np.: koło języka francuskiego i włoskiego powstały z inicjatywy uczniów po wizycie we włoskiej szkole w Pavii.

10. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?

10.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?
Tak

10.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować?

11. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?

Uczniowie byli inspiratorami powstania wielu kół zainteresowań (np.: zespół wokalny, zespół taneczny; grupy języka włoskiego i francuskiego, rzeźba, kabaret). Pod kierunkiem wychowawczyń świetlicy młodzież przygotowała imprezę pod hasłem "Nasze prezentacje" (muzyka, śpiew, taniec, recytacje, kabaret). Uczniowie przygotowali aukcje, kiermasze, a także wystawy swoich prac (rzeźba, witraże, ozdoby świąteczne i okolicznościowe) między innymi twórczość naszych młodych artystów wyeksponowana jest na wystawie.

12. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?

Jaki był udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
* p. Urszula Jaroszewicz - matka uczennicy Malwiny z klasy IIIb - prowadzi zespół wokalny;
* p. Weronika Rozenberger - matka ucznia Romana z klasy Ic - prowadzi cykliczne spotkania z uczniami (wykorzystując pasję pomaganie innym uczy ich zasad ratownictwa przedmedycznego). Pomogła również uzyskaniu środków finansowych na zakup nagród do konkursów organizowanych przez terapeutę szkolnego i świetlicę (konkursy dotyczące zdrowego trybu życie, uzależnień, PCK, itp.)
* p. Katarzyna Zborowska - matka ucznia z klasy Id - dostarczała materiały potrzebne do przeprowadzania wyżej wymienionych konkursów.

13. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?
* Uczniowie oczekują ciekawszych zajęć. Nie powinny to być tylko zajęcia przedmiotowe. Chcą zajęć, które wymagałyby od nich większej aktywności.
* Dostrzeżono, że wśród młodych ludzi jest wielu takich, którzy chcą pomagać innym (rozwinął się wolontariat - uczennice opiekują się osobami starszymi w Domu Kombatanta);
* Uczniowie chętnie korzystają z wszelkich form zajęć popołudniowych (nie związanych z nauką przedmiotów szkolnych); Rozwijają swoje pasje artystyczne, sportowe, naukowe i społeczne pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów, a nawet chętnych do działania rodziców;
* przebywanie w szkole do późnych godzin popołudniowych sprawia, że uczniowie nie szukają kontaktów z grupami nieformalnymi i środowiskami patologicznymi. Opinie uczniów o zajęciach popołudniowych na przykładzie kół językowych: "Jestem uczestniczką wielu zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. Najbardziej cenię sobie kółko języka włoskiego. Panuje tam bardzo przyjazna atmosfera."

14. Jakie wnioski z realizacji zadania płyną dla dalszej pracy szkoły?
Rozwijanie pasji wśród młodzieży musi być kontynuowane w następnych latach pracy szkoły, mimo zakończenia realizacji zadania "Jak wychowywać ludzi z pasją?". Zajęcia będą dostosowywane do oczekiwań naszych przyszłych uczniów i modyfikowane zgodnie z ich zainteresowaniami.


V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Szkoła z Klasą Jak wychować ludzi z pasją?